Bounties completed

EV
Fleshbits
Xavi
PoolNoodle
James
Kartiza
Zaello
Prime
Ezio

KP
Fleshbits
Xavi
James
Zaello
Prime
Scrub
Jynnu
Meta